Πρόστιμο - μαμούθ στην EΛΑΙΣ-UNILEVER από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Κοινωνικά θέματα και προβληματισμοί
Άβαταρ μέλους
ΜπλεΜπουμπυς
Δημοσιεύσεις: 10770
Εγγραφή: 17 Μάιος 2018, 07:28
Τοποθεσία: Πανταχου παρων

Πρόστιμο - μαμούθ στην EΛΑΙΣ-UNILEVER από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΜπλεΜπουμπυς » 09 Οκτ 2018, 20:49

Αριστεια !!! :smt005:

Πρόστιμο, που υπερβαίνει 27 εκατ. ευρώ, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην EΛΑΙΣ-UNILEVER, σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της εταιρείας με το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο για τη διάθεση προϊόντων μαργαρίνης.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχει επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εταιρεία για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού.

Εικόνα

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:


Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφαση της στις 23.07.2018, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρων 1 και 2 ν. 3959/2011), καθώς και των 81 και 82 ΣυνθΕΚ (πλέον άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΈ), από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» («ΕΛΑΙΣ-UNILEVER) σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της εταιρείας με το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο για τη διάθεση των προϊόντων μαργαρίνης, διαπίστωσε:

α) Ομόφωνα ότι η EΛΑΙΣ-UNILEVER παραβίασε τα άρθρα 2 του ν. 703/77 (πλέον 2 του ν. 3959/2011) και 102 ΣΛΕΕ (με την παροχή καταχρηστικών εκπτώσεων στόχου και με τη ρήτρα μη προβολής ανταγωνιστικών προϊόντων) για το χρονικό διάστημα από 19.6.2002 έως και 21.10.2008.

β) Κατά πλειοψηφία ότι η EΛΑΙΣ-UNILEVER παραβίασε τα άρθρα 1 του ν.703/77, 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη (καθορισμό τιμών μεταπώλησης, απαγόρευση ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων, ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού) για το χρονικό διάστημα 26.9.1996 έως και τουλάχιστον 31.12.2017.

Επίσης, αποφάσισε και επέβαλε:

α) Ομόφωνα στην ίδια εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER πρόστιμο οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακόσια εβδομήντα ευρώ και έντεκα λεπτών (8.669.370,11) για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 2 του ν. 703/77 (ήδη άρθρο 2 του ν. 3959/2011) και 102 ΣΛΕΕ.

β) Κατά πλειοψηφία πρόστιμο δέκα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (18.892.334,58) για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77, 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Περαιτέρω, υποχρέωσε την εταιρεία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER να παύσει τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77, 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ και να παραλείπει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77, 1 του ν. 3959, 101 ΣΛΕΕ και 2 ν. 703/77 (πλέον 2 του ν. 3959/2011), 102 ΣΛΕΕ στο μέλλον και απείλησε την εν λόγω εταιρεία με χρηματική ποινή/πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Caution: This profile may include potentially sensitive content.

Εμπεδοκλής
Δημοσιεύσεις: 6184
Εγγραφή: 01 Απρ 2018, 13:13

Re: Πρόστιμο - μαμούθ στην EΛΑΙΣ-UNILEVER από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Εμπεδοκλής » 09 Οκτ 2018, 21:56

Ναι αλλά πουλάνε τυποποιημένο λάδι με υπεραξία...

Άβαταρ μέλους
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιεύσεις: 16147
Εγγραφή: 01 Απρ 2018, 00:44

Re: Πρόστιμο - μαμούθ στην EΛΑΙΣ-UNILEVER από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ » 09 Οκτ 2018, 22:11

ΜπλεΜπουμπυς έγραψε:
09 Οκτ 2018, 20:49

β) Κατά πλειοψηφία ότι η EΛΑΙΣ-UNILEVER παραβίασε τα άρθρα 1 του ν.703/77
Νόμος 703 ΦΕΚ Α΄278/26.9.1977
Άρθρον 1
Απαγορευόμεναι συμπράξεις.
1. Απαγορεύονται πάσαι αι συμφωνίαι μεταξύ επιχειρήσεων, πάσαι αι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οιασδήποτε μορφής ενηρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων, αι οποίαι έχουν ως αντικείμενον ή αποτέλεσμα την παρακώλυσιν, τον περιορισμόν ή την νόθευσιν του ανταγωνισμού ιδία δε αι συνιστάμεναι εις:
α) τον άμεσον ή έμμεσονκαθορισμόν των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής.
β) τον περιορισμόν ή τον έλεγχον της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής αναπτύξεως ή των επενδύσεων.
γ) την κατανομήν των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού.
δ) την, κατά τρόπον δυσχεραίνοντα την λειτουργίαν του ανταγωνισμού, εφαρμογήν εν τω εμπορίωανίσων όρων δι`ισοδυνάμουςπαροχάς, ιδία δε την αδικαιολόγητο άρνησιν πωλήσεως, αγοράς ή άλλης συναλλαγής.
ε) την εξάρτησιν συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των αντισυμβαλλομένων αποδοχής προσθέτων παροχών, αι οποίαι, κατά την φύσιν των ή συμφώνως προς τας εμπορικάς συνηθείας, δεν συνδέονται μετά του αντικειμένου των συμβάσεων τούτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν.3784/2009, ΦΕΚ Α 137/7.8.2009.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευμένες συμφωνίες και αποφάσεις είναι απόλυτα άκυρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 2000/1991 (ΦΕΚ Α` 206) και από την παρ.1 άρθρ.1 Ν.2296/1995 (Α 43).

3. Συμφωνίες, αποφάσεις και περιπτώσεις εναρμονισμένης πρακτικής ή κατηγορίες αυτών, που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι εν όλω ή εν μέρει ισχυρές, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις πιο κάτω προύποθέσεις:
α) συμβάλλουν, με την εύλογη συμμετοχή των καταναλωτών, στην προκύπτουσα ωφέλεια, στην βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου,
β) δεν επιβάλλουν στις οικείες επιχειρήσεις περιορισμούς πέραν των απολύτως αναγκαίων για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών, και
γ) δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της οικείας αγοράς.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν.3784/2009, ΦΕΚ Α 137/7.8.2009.
https://www.kodiko.gr/nomologia/documen ... s-703-1977
Αρίστος for Tsirpas
Eχουμε ΔΙΠΛΗ πολιτειακη εκτροπη
Μια γιατι ο πρωθυπουργος επραξε αντιθετα στο ΟΧΙ του δημοψηφισματος...
Και δευτερη γιατι μεσω του Ταμειου Ξεπουληματος Χωρας παρεδωσε την εθνικη κυριαρχια και τον εθνικο πλουτο στους δανειστες

Άβαταρ μέλους
ΜπλεΜπουμπυς
Δημοσιεύσεις: 10770
Εγγραφή: 17 Μάιος 2018, 07:28
Τοποθεσία: Πανταχου παρων

Re: Πρόστιμο - μαμούθ στην EΛΑΙΣ-UNILEVER από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΜπλεΜπουμπυς » 11 Οκτ 2018, 07:15

Δεν ειναι Ελληνικο φαινομενο μονο η ....."υγιης" επιχειρηματικοτητα.
Caution: This profile may include potentially sensitive content.

Απάντηση


  • Παραπλήσια Θέματα
    Απαντήσεις
    Προβολές
    Τελευταία δημοσίευση

Επιστροφή στο “Κοινωνικά θέματα”

Phorum.com.gr : Αποποίηση Ευθυνών