Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Η πολιτική στην Ελλάδα. Νέα, προτάσεις, κριτικές και σχόλια.
Άβαταρ μέλους
Αρίστος
Δημοσιεύσεις: 5856
Εγγραφή: 13 Ιαν 2019, 16:44

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Αρίστος » 18 Μαρ 2020, 11:40

Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:00
Έχουν γίνει πολλά εγκλήματα και από τους Έλληνες.


Δεν ηταν δυνατον να ταιζει αιχμαλωτους η Επανασταση οταν πολλες φορες οι ιδιοι αγωνιστες στερουντουσαν τροφιμων. Αυτο διαφευγει απο πολλους λογιους της Παγκοσμιοποιησης που δεν ξερουν την τυφλα τους για τη φτωχια που επικρατουσε τοτε.

Εξαλλου τη μονη κουλτουρα σε ηθη πολεμου που γνωριζαν οι Ελληνες την ειχαν μαθει απο τους Οθωμανους. Ο ηττημενος σφαζεται και ατιμαζεται.

.

Άβαταρ μέλους
Αρίστος
Δημοσιεύσεις: 5856
Εγγραφή: 13 Ιαν 2019, 16:44

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Αρίστος » 18 Μαρ 2020, 11:44

Εννοειται κιολας οτι καποιες απο τις σφαγες ηταν αντεκδικησεις για παλιοτερες σφαγες Οθωμανων ειδικα στο Μορια. Πολλοι απο τους αγωνιστες του 21 ειχαν πατεραδες και παππουδες που τους ειχαν σφαξει Τουρκαλβανοι στην προηγουμενη επανασταση.

.

Άβαταρ μέλους
southern
Δημοσιεύσεις: 4863
Εγγραφή: 19 Απρ 2018, 15:23
Phorum.gr user: southern

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από southern » 18 Μαρ 2020, 12:04

ένα ακόμα άρθρο του Γουσέτη για τη ψευδομειονότητα
"Ένα υπαρκτό αλφαβητάρι μιας ανύπαρκτης γλώσσας


Διονύσης Γουσέτης, Αυγή, 21/10/2006
Τον Δεκέμ­βριο του 1998, ο τότε Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Θ. Πάγκα­λος επέ­με­νε ότι όσοι ισχυ­ρί­ζο­νται πως υπάρ­χει στην Ελλά­δα μα­κε­δο­νι­κή μειο­νό­τη­τα (και άρα ότι έχει δι­καιώ­μα­τα) εί­ναι "διε­στραμ­μέ­νοι δια­νο­ού­με­νοι και δη­μο­σιο­γρά­φοι", ότι εί­ναι "πί­θη­κοι και ζώα", αφού στη χώρα μας "δεν υπήρ­ξε, δεν υπάρ­χει και δεν θα υπάρ­ξει σλα­βι­κή μειο­νό­τη­τα". Ακο­λού­θη­σαν ο βου­λευ­τής της Ν.Δ. κ. Γκιου­λέ­κας με ερώ­τη­ση στη Βουλή (Ιού­νιος 2000), ο διά­ση­μος μου­σι­κο­συν­θέ­της και ευ­ρω­βου­λευ­τής Σταύ­ρος Ξαρ­χά­κος, με επε­ρώ­τη­σή του στην Κομι­σιόν (19/​3/​2003), ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας κ. Κάρο­λος Παπού­λιας (Μάιος 2005).

Αυτές όλες τις δη­λώ­σεις δια­ψεύ­δει η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση με το ανα­γνω­στι­κό Abecedar (Αμπε­τσέ­νταρ), που η ίδια κυ­κλο­φό­ρη­σε το 1925 και σή­με­ρα πω­λεί­ται, πρό­σφα­τα ανα­τυ­πω­μέ­νο, σε βι­βλιο­πω­λεία της Αθή­νας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δεν εί­ναι βέ­βαια η μο­να­δι­κή διά­ψευ­ση. Αν κοι­τά­ξει κα­νείς πα­λιούς χάρ­τες θα δια­πι­στώ­σει ότι τα πε­ρισ­σό­τε­ρα από τα ση­με­ρι­νά το­πω­νύ­μια ήταν σλά­βι­κα. Όμως το abecedar εί­ναι η πιο επί­ση­μη κυ­βερ­νη­τι­κή ομο­λο­γία ότι κά­ποια παι­διά, κά­ποιος πλη­θυ­σμός, δεν είχε και δεν έχει την ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα για μη­τρι­κή του, αλλά μια γλώσ­σα σλα­βι­κής προ­έ­λευ­σης.

Γιατί λοι­πόν αυτή η ξε­ρο­κέ­φα­λη επι­μο­νή από τις ση­με­ρι­νές κυ­βερ­νή­σεις και τον σύ­νο­λο των κομ­μά­των; Απο­τε­λεί "εθνι­κή πο­λι­τι­κή" αυτό; Μας προ­στα­τεύ­ει -και πώς- από τον αλυ­τρω­τι­σμό και τις επι­βου­λές των βο­ρεί­ων ή άλ­λων γει­τό­νων; Μήπως με αυτό τον τρό­πο ξε­γε­λά­με τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα;

Οι κου­τό­φρα­γκοι δεν εί­ναι τόσο χα­ζοί. Πολ­λές συ­στά­σεις, ενο­χλή­σεις και κα­ταγ­γε­λί­ες δέ­χε­ται η χώρα μας: από το "Ευρω­παϊ­κό Γρα­φείο των Λιγό­τε­ρο Δια­δε­δο­μέ­νων Γλωσ­σών" (EBLUL), το Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης, το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των, τη Διε­θνή Αμνη­στία, η οποία, μπρο­στά στην ξε­ρο­κέ­φα­λη επι­μο­νή των ελ­λη­νι­κών δι­κα­στη­ρί­ων να μην εφαρ­μό­ζουν την από­φα­ση του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου, θε­ω­ρεί ότι η απα­γό­ρευ­ση λει­τουρ­γί­ας μειο­νο­τι­κών σω­μα­τεί­ων πα­ρα­βιά­ζει το διε­θνές δί­καιο. Είναι και οι Η­ΠΑ­. Είναι και οι Βάσκοι, των οποί­ων η γλώσ­σα είχε επί­σης κη­ρυ­χτεί "ανύ­παρ­κτη" από το δι­κτά­το­ρα Φράν­κο. Είναι και η "Ομο­σπον­δια­κή Ένωση Ευρω­παϊ­κών Εθνο­τή­των" (FUEN).

Όσο και να φω­νά­ζει όλη η υφή­λιος, δεν κα­τα­φέρ­νει να εξου­δε­τε­ρώ­σει την εθνι­κή ανα­σφά­λεια και ιδε­ο­λη­ψία μας. Αντί να επαι­νέ­σει την έκ­δο­ση ως συ­νει­σφο­ρά στη μνή­μη του τό­που, η ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση την αντι­με­τώ­πι­σε φο­βι­κά: ως "μια ακό­μα από­πει­ρα γνω­στών κύ­κλων χω­ρίς κά­ποιο ει­δι­κό πο­λι­τι­κό βά­ρος και εμ­βέ­λεια". Μπο­ρεί, πράγ­μα­τι, η Μακε­δο­νία να απο­τέ­λε­σε τον πε­ρα­σμέ­νο αιώ­να μή­λον της έρι­δος με­τα­ξύ Ελλά­δας, Σερ­βί­ας και Βουλ­γα­ρί­ας. Όμως, η ση­με­ρι­νή φα­ντα­σί­ω­σή μας ότι κιν­δυ­νεύ­ο­με απέ­να­ντι σε μια χώρα με λι­γό­τε­ρο από το μισό δικό μας πλη­θυ­σμό και με σο­βα­ρά εθνο­τι­κά προ­βλή­μα­τα, σε μια Ευρώ­πη που πάει να κα­ταρ­γή­σει τα σύ­νο­ρα, μας κα­θι­στά γε­λοί­ους και ανυ­πό­λη­πτους.

Για πα­ρά­δειγ­μα, ο ει­δι­κός γλωσ­σο­λό­γος κα­θη­γη­τής και τ. πρύ­τα­νης πα­νε­πι­στη­μί­ου κ. Μπα­μπι­νιώ­της μας βε­βαιώ­νει ότι "ως μα­κε­δό­νι­κη γλώσ­σα χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται πα­ρα­πλα­νη­τι­κά η νε­ο­σλα­βι­κή, η νε­ό­κο­πη εκ­σερ­βι­σμέ­νη βουλ­γα­ρι­κή που κα­τα­σκευά­στη­κε στα γλωσ­σι­κά ερ­γα­στή­ρια των Σκο­πί­ων με εθνι­κι­στι­κή σκο­πι­μό­τη­τα". Νάτη και η θε­ω­ρία της συ­νω­μο­σί­ας. Στη θε­ω­ρία αυτή κα­τα­φεύ­γει όποιος είτε δεν μπο­ρεί να ερ­μη­νεύ­σει είτε δεν θέ­λει να πα­ρα­δε­χτεί μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Πώς μπό­ρε­σαν, αλή­θεια, τα "ερ­γα­στή­ρια των Σκο­πί­ων" να δια­βι­βά­σουν το γλωσ­σι­κό κα­τα­σκεύ­α­σμά τους σε όλη τη γει­το­νι­κή μας χώρα και μέ­χρι τα απο­μο­νω­μέ­να ελ­λη­νι­κά χω­ριά, τους πο­λι­τι­κούς πρό­σφυ­γες και τους εθνι­κά Μακε­δό­νες με­τα­νά­στες σε όλο τον κό­σμο, αυτό ας μας το εξη­γή­σει ο κ. Μπα­μπι­νιώ­της, ο οποί­ος θυ­σιά­ζει τόσο εύ­κο­λα το κύ­ρος και την επι­στη­μο­νι­κή του αξιο­πρέ­πεια για να υπη­ρε­τή­σει το μί­σος και τη μι­σαλ­λο­δο­ξία.

Τη με­γά­λη έκ­πλη­ξη όμως την έκα­νε ο εκ­πρό­σω­πος της θρη­σκεί­ας της αγά­πης, ο μη­τρο­πο­λί­της Θεσ­σα­λο­νί­κης Άνθι­μος. Δήλω­σε ότι "Υπάρ­χουν στα­γο­νί­δια που εί­ναι εντός των συ­νό­ρων της ελ­λη­νι­κής πα­τρί­δας και όσο και αν εί­ναι λίγα, εί­ναι ενο­χλη­τι­κά και επι­κίν­δυ­να. Όπου υπάρ­χει όνο­μα Μακε­δο­νία, εκεί εί­ναι και η Ελλάς". Με το ίδιο σύν­θη­μα της εθνο­κά­θαρ­σης "Όπου υπάρ­χουν Σέρ­βοι, εκεί εί­ναι Σερ­βία", ο Μιλό­σε­βιτς μα­το­κύ­λι­σε τη χώρα του. Επι­κίν­δυ­νοι δεν εί­ναι οι μειο­νο­τι­κοί συ­μπο­λί­τες μας. Επι­κίν­δυ­νες εί­ναι τέ­τοιες ιδέ­ες που δή­θεν υπε­ρα­σπί­ζο­νται την πα­τρί­δα, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όμως υπο­νο­μεύ­ουν την ύπαρ­ξή της και τη ζωή των πο­λι­τών. Η ιστο­ρία μας έχει πολ­λά τέ­τοια πα­θή­μα­τα, που όμως εξα­κο­λου­θούν να μη γί­νο­νται μα­θή­μα­τα.

Πρό­σφα­τα, στις 17 του πε­ρα­σμέ­νου Οκτώ­βρη, ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος απε­φάν­θη ότι "κάθε πό­λε­μος στο όνο­μα της θρη­σκεί­ας εί­ναι πό­λε­μος ενα­ντί­ον της θρη­σκεί­ας". Θα μπο­ρού­σε άνε­τα να το επε­κτεί­νει στο "κάθε πό­λε­μος στο όνο­μα του έθνους εί­ναι πό­λε­μος ενα­ντί­ον του έθνους". Ας εί­ναι αυτό το πρό­σφα­τα ανα­τυ­πω­μέ­νο αλ­φα­βη­τά­ρι το σύμ­βο­λο της συμ­φι­λί­ω­σης με τους μειο­νο­τι­κούς συ­μπα­τριώ­τες μας και της σω­φρο­σύ­νης στην πο­λι­τι­κή και στο μυα­λό μας. http://www.ananeotiki.gr/el/articles.as ... 420&page=7
Δελτίο τύπου της Δράσης υπερ της στεγης ψευτομακεδονικου πολιτισμου το 2012, αναδημοσιευμενο στην επισημη σελίδα του Ουρανιου Τοξου http://www.florina.org/news/2012/october06_g.asp

σύντροφος διαβάτης
Δημοσιεύσεις: 531
Εγγραφή: 13 Νοέμ 2018, 10:16
Τοποθεσία: πόλις-κράτος των Αθηνών

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από σύντροφος διαβάτης » 18 Μαρ 2020, 12:14

Jimmy81 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 02:54
Γενικά οι Τούρκοι φίλε Στρακαστρούκα σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία έχουν σφάξει σε μεγαλύτερες κλίμακες από τους Ελληνες. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Από την άλλη αν σκαλίσουμε τις βιαιότητες των Ελλήνων ήδη από την αρχαιότητα βλέπουμε ότι δεν είναι και ασήμαντες. Απλά υποβαθμίζονται στη συλλογική συνείδηση επειδή είναι πιο "παλιές" αλλά και επειδή οι Έλληνες διαχρονικά επέδειξαν ασύγκριτα σπουδαιότερα πολιτιστικά επιτεύγματα σε σχέση με τους Τούρκους. Η βία όμως παραμένει βία ακόμα και αν σε σφάξει ένα χέρι που προηγουμένως διάβαζε τον ιδεατό κόσμο του Πλάτωνα κάτω από ένα δέντρο.

Οι Μακεδόνες εξολόθρευσαν ένα ολόκληρο ξένο φύλο τους Εορδούς. Η εγκατάσταση Ιώνων και Αιολέων στη Μικρά Ασία έγινε με ξεριζωμό Λελέγων και Καρών από την περιοχή, μια βίαιη διαδικασία δηλαδή. Εμείς οι Ελληνες είμαστε από τους πρώτους λαούς στην ιστορία που καταγράφεται να εξολοθρεύουν μαζικά τους ομοεθνείς τους όπως οι Μακεδόνες τους Θηβαίους και οι Αθηναίοι τους Μήλιους. Δεν κατάλαβα γιατί οι εμφύλιες σφαγές δεν μετράνε στους υπολογισμούς βαρβαρότητας. Οι Τούρκοι έκαναν ότι όλες οι αυτοκρατορίες και τα κράτη όταν αντίπαλες ή κατακτημένες ομάδες αρνούνταν να υποταχτούν. Τις κατέπνιγαν βίαια. Κι εμείς σταυρώσαμε 2000 Τύριους στην παραλία για υπερθέαμα επειδή αντιστάθηκαν στον επίδοξο κατακτητή και καταπνίξαμε τους ξεσηκωμούς Εβραίων την ελληνιστική εποχή. Μας ενοχλεί ο βίαιος εξισλαμισμός χριστιανών αλλά σφυρίζουμε αδιάφορα όταν ο Ιωάννης της Εφέσου εκχριστιάνισε βίαια 70.000 εθνικούς στη Μικρά Ασία ή όταν το Βυζάντιο εξολόθρευσε μαζικά δεκάδες χιλιάδες Παυλικανούς. Και προφανώς οι βιαιότητες των Ελλήνων στη Μικρά Ασία δεν συγκρίνονται με τις γενοκτονίες που διέπραξαν οι Τούρκοι, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθούν και "μεμονωμένα περιστατικά".
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_m ... 2%80%9322)

Δεν υπάρχει λόγος να κρίνουμε διαφορετικά μια αυτοκρατορία από μια άλλη. Αυτό το κάνουν όσοι αξιολογούν την ιστορία με ιδεολογικούς όρους.
μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Καταρχήν οι Μακεδόνες δεν ήταν Ελληνες οπότε βγαίνουν από την εξίσωση. Από κει και πέρα μιλώντας για την αρχαία εποχή, βλέπουμε μια εξαγρίωση των ηθών στον πελοποννησιακό πόλεμο (σφαγές Μηλίων, Πλαταιέων, εμφύλιος Κερκυραίων). Οταν όμως παραδόθηκαν οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες ούτε καν μπήκαν στην πόλη, εγκατέστησαν απλώς μια κυβέρνηση ανδρείκελων. Μετά λίγους μήνες οι Αθηναίοι έδιωξαν τους τριάκοντα και σε λίγο ξανάρχισαν οι διάφοροι πόλεμοι σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Οι ίδιοι οι Αθηναίοι την εποχή της παντοδυναμίας τους ποτέ δεν σκέφτηκαν να καταλάβουν τα εχθρικά Μέγαρα που ήταν δίπλα τους. Γενικά στην κλασική περίοδο των πόλεων-κρατών δεν υπήρχε το έθιμο να καταλαμβάνεις την πόλη του αντιπάλου και να σφάζεις τον πληθυσμό.
η Αόρατος Αρχή είναι όχι μόνο αόρατος αλλά και ανύπαρκτος.

Άβαταρ μέλους
Juno
Δημοσιεύσεις: 8763
Εγγραφή: 01 Απρ 2018, 01:46
Phorum.gr user: Juno και-ένα-ακόμα-αρχαίο

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Juno » 18 Μαρ 2020, 14:11

Jimmy81 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 02:04
Juno έγραψε:Αποφεύγεις επιμελώς να πεις πως οι επιμειξίες έγιναν επειδή άρπαζαν τα παιδιά των διαφόρων παλαιών λαών της περιοχής από τις οικογένειές τους. Έτσι όπως το λες, φαίνεται σαν να έγιναν επιμειξίες ειρηνικά και μια μέρα οι μισοί αποφάσισαν να διώξουν τους άλλους μισούς γιατί έτσι.
Ας μιλήσουμε όμως και για τα κληρονομικά δικαιώματα των αρπαγμένων παιδιών επί της πραγματικής καταγωγής τους. Μετά την αρπαγή οι γονείς συμβολικά έκαναν μνημόσυνο στα αρπαγμένα, ακόμα ζωντανά παιδιά τους για να δείξουν σε όλους πως τα θεωρούσαν πλέον νεκρά.

Και όλο αυτό γινόταν επί όλους αυτούς τους κάτι αιώνες που λες. Επίσης σε αυτούς τους κάτι αιώνες κάθε γενικά έκανε κινήματα που καταπνίγονταν στο αίμα. Δηλαδή έχουμε κατακτητές και κατακτημένους που δεν έπαυαν να θυμίζουν στους κατακτητές πως αυτή είναι η γη τους διεκδικώντας την ξανά και ξανά.

Αν οι κατακτητές ήταν ανώτεροι ως λαός με ανώτερο πολιτισμό και άνοιγαν τα στραβά των κατακτημένων, θα είχαν γίνει οικειοθελείς επιμειξίες, δεν θα είχαν γίνει όλα τα κινήματα απελευθέρωσης ούτε η Ελληνική Επανάσταση και όλοι θα ήμασταν αγαπημένοι.
Δεν φταίμε εμείς που ήταν τέρμα γίδια και κουβαλούσαν το κόμπλεξ του πρώην σκηνίτη νομάδα από τη στέπα της Ασίας. Και ακόμα το κουβαλούν.
Αυτό που λες είναι μια βασική πλευρά του θέματος αλλά όχι η πλήρης εικόνα. Γνωρίζουμε επίσης ότι από τα βυζαντινά χρόνια πολλοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας προσχωρούσαν με τη θέλησή τους στον Σουλτάνο και εγκαθίσταντο στα τουρκικά μπεηλίκια επειδή είχαν αγανακτήσει από την βαριά φορολογία και την αδιαφορία της βυζαντινής διοίκησης αλλά και με την έλλειψη προστασίας τους από πλιατσικολόγους Καταλανούς.
Και έτσι πέρασαν στην άλλη πλευρά και τώρα είναι Τούρκοι.


Jimmy81 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 02:04
Γνωρίζουμε επίσης ότι βυζαντινοί ηγεμόνες πάντρευαν τις κόρες τους με Τούρκους και Μογγόλους για εξασφάλιση συμμαχιών.
Και έγιναν Τουρκομογγόλες. Δυστυχώς τους έκατσαν κακοί γονείς.


Jimmy81 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 02:04
Επιπλέον είναι γνωστό ότι διάφορα ρεμάλια τύπου Καντακουζηνού προσκάλεσαν 10.000 Οθωμανούς στη Θράκη για να πολεμήσουν τους διεκδικητές του βυζαντινού θρόνου. Ο προσκεκλημένος σου λοιπόν εκτός από το να πολεμά θα θέλει και να γ@μήσει κάποια στιγμή. Και εφόσον του έδωσες το δικαίωμα θα το κάνει.
Και τα παιδιά που προέκυψαν ήταν Τουρκάκια και όταν καταφέραμε να τους νικήσουμε τους διώξαμε πίσω.
Το δικαίωμα που λες τους το έδωσε ένας προδότης αυτοκράτορας, όχι ο λαός. Ο λαός όταν μπόρεσε τους έδιωξε με οποιονδήποτε τρόπο.
Δηλαδή επειδή ο Καντακουζηνός τους κάλεσε δεν έπρεπε να τους διώξουμε από τη γη μας; Τι παράνοια είναι αυτή!

Δεν τους βρήκαμε εδώ, αυτοί μας βρήκαν.

Ξαναλέω, όλα κρίνονται από το εάν αφομοιωθούν οι γηγενείς ή όχι. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σχεδόν πάντα αφομοιώνονται. Εδώ όμως ή τους αφομοιώσαμε εμείς (Ρωμαίοι) ή συνεχίσαμε να υπάρχουμε όπως στην Τουρκοκρατία και μόλις μας δόθηκε η ευκαιρία τους διώξαμε, αν και όχι από παντού.
Leporello έγραψε:
24 Ιαν 2019, 18:07
Nέα τζουνιά! Ο Αβέρωφ με αυτά που δήλωνε το ... 1962 θα διαψεύσει ΕΜΕΝΑ που μιλάω την γλώσσα.
Leporello: γιατί ο Αβέρωφ δεν ήξερε τι έλεγε!

Άβαταρ μέλους
Juno
Δημοσιεύσεις: 8763
Εγγραφή: 01 Απρ 2018, 01:46
Phorum.gr user: Juno και-ένα-ακόμα-αρχαίο

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Juno » 18 Μαρ 2020, 15:02

Jimmy81 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 02:54
Γενικά οι Τούρκοι φίλε Στρακαστρούκα σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία έχουν σφάξει σε μεγαλύτερες κλίμακες από τους Ελληνες. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Από την άλλη αν σκαλίσουμε τις βιαιότητες των Ελλήνων ήδη από την αρχαιότητα βλέπουμε ότι δεν είναι και ασήμαντες. Απλά υποβαθμίζονται στη συλλογική συνείδηση επειδή είναι πιο "παλιές" αλλά και επειδή οι Έλληνες διαχρονικά επέδειξαν ασύγκριτα σπουδαιότερα πολιτιστικά επιτεύγματα σε σχέση με τους Τούρκους. Η βία όμως παραμένει βία ακόμα και αν σε σφάξει ένα χέρι που προηγουμένως διάβαζε τον ιδεατό κόσμο του Πλάτωνα κάτω από ένα δέντρο.
Οι Μακεδόνες εξολόθρευσαν ένα ολόκληρο ξένο φύλο τους Εορδούς.
Στο web λέει πως αφομοιώθηκαν.


Jimmy81 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 02:54
Η εγκατάσταση Ιώνων και Αιολέων στη Μικρά Ασία έγινε με ξεριζωμό Λελέγων και Καρών από την περιοχή, μια βίαιη διαδικασία δηλαδή.
Επίσης μάλλον αφομοιώθηκαν. Η θεά Εκάτη προέρχεται από τους Κάρες. Αυτό δείχνει συνύπαρξη και συμβίωση, όχι γενοκτονία. Ζηλέψαμε τους σκοτώσαμε και τους πήραμε τη θεά;

Άλλα παραδείγματα:

Ηρόδοτος
Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό (σημερινό Μπόντρουμ, Τουρκία) εξ ου αποκαλούμενος "ο Αλικαρνασσεύς". Προερχόταν από εύπορη και φιλομαθή οικογένεια και ανατράφηκε σ' ένα περιβάλλον σεβασμού του Ομήρου και παλαιών θρύλων. Ο πατέρας του λεγόταν Λύξης, η μητέρα του Δρυώ ή Ροιώ, και ο αδελφός του Θεόδωρος. Ο σημαντικότερος όμως συγγενής του ήταν ο θείος του (ή εξάδελφός του), επικός ποιητής και τερατοσκόπος (=ερμηνευτής θαυμάτων), Πανύασις. Από το όνομα του πατέρα και του θείου του, που είναι καρικά, και της μητέρας και αδελφού του, που είναι καθαρά ελληνικά, φαίνεται ότι η καταγωγή του από πατέρα ήταν καρική και από μητέρα καθαρά ελληνική.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ-Ἱστορίαι
[7.93.1] Κι οι Δωριείς της Μικράς Ασίας έδιναν τριάντα καράβια, είχαν ελληνικά όπλα κι η καταγωγή τους κρατούσε απ᾽ την Πελοπόννησο. Οι Κάρες έδιναν εβδομήντα καράβια· η εξάρτυσή τους σ᾽ όλα τ᾽ άλλα ήταν όπως των Ελλήνων, κρατούσαν όμως και πολεμικά δρέπανα και στιλέτα. Τώρα, ποιο όνομα είχαν τον παλιό καιρό, το έχω πει στα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας μου.Jimmy81 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 02:54
Εμείς οι Ελληνες είμαστε από τους πρώτους λαούς στην ιστορία που καταγράφεται να εξολοθρεύουν μαζικά τους ομοεθνείς τους όπως οι Μακεδόνες τους Θηβαίους και οι Αθηναίοι τους Μήλιους. Δεν κατάλαβα γιατί οι εμφύλιες σφαγές δεν μετράνε στους υπολογισμούς βαρβαρότητας. Οι Τούρκοι έκαναν ότι όλες οι αυτοκρατορίες και τα κράτη όταν αντίπαλες ή κατακτημένες ομάδες αρνούνταν να υποταχτούν. Τις κατέπνιγαν βίαια. Κι εμείς σταυρώσαμε 2000 Τύριους στην παραλία για υπερθέαμα επειδή αντιστάθηκαν στον επίδοξο κατακτητή και καταπνίξαμε τους ξεσηκωμούς Εβραίων την ελληνιστική εποχή. Μας ενοχλεί ο βίαιος εξισλαμισμός χριστιανών αλλά σφυρίζουμε αδιάφορα όταν ο Ιωάννης της Εφέσου εκχριστιάνισε βίαια 70.000 εθνικούς στη Μικρά Ασία ή όταν το Βυζάντιο εξολόθρευσε μαζικά δεκάδες χιλιάδες Παυλικανούς. Και προφανώς οι βιαιότητες των Ελλήνων στη Μικρά Ασία δεν συγκρίνονται με τις γενοκτονίες που διέπραξαν οι Τούρκοι, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθούν και "μεμονωμένα περιστατικά".
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_m ... 2%80%9322)

Δεν υπάρχει λόγος να κρίνουμε διαφορετικά μια αυτοκρατορία από μια άλλη. Αυτό το κάνουν όσοι αξιολογούν την ιστορία με ιδεολογικούς όρους.
Οκ, άρα συμφωνείς με όσα έγιναν στην Τριπολιτσά, σωστά;
Ρωτάω γιατί η γενική αντίληψη κάποιων εδώ μέσα είναι πως κακώς τους διώξαμε, αλλά αυτοί καλώς ήρθαν και μας έδιωξαν από τα γη μας και αυτό είναι βλακεία.
Leporello έγραψε:
24 Ιαν 2019, 18:07
Nέα τζουνιά! Ο Αβέρωφ με αυτά που δήλωνε το ... 1962 θα διαψεύσει ΕΜΕΝΑ που μιλάω την γλώσσα.
Leporello: γιατί ο Αβέρωφ δεν ήξερε τι έλεγε!


adon99
Δημοσιεύσεις: 26
Εγγραφή: 06 Μαρ 2020, 10:56

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από adon99 » 18 Μαρ 2020, 15:07

Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:00
Έχουν γίνει πολλά εγκλήματα και από τους Έλληνες.
Το μεγαλυτερο ειναι που δεν εξολοθρευσαν οριστικα τους εαμοβουλγαρους προδοτες και κατεληξαν να γινουν κυβερνηση

Άβαταρ μέλους
Juno
Δημοσιεύσεις: 8763
Εγγραφή: 01 Απρ 2018, 01:46
Phorum.gr user: Juno και-ένα-ακόμα-αρχαίο

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Juno » 18 Μαρ 2020, 15:08

σύντροφος διαβάτης έγραψε:
18 Μαρ 2020, 12:14
μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Καταρχήν οι Μακεδόνες δεν ήταν Ελληνες οπότε βγαίνουν από την εξίσωση.
Εικόνα

Δεν φταις εσύ, φταίνε αυτοί που δεν ανοίγουν το νήμα με τις απίστευτες @@ριες που δεν πρέπει να χαθούν.
Μιλάς για αυτούς που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με όλους τους Έλληνες, είχαν την ίδια θρησκεία, ίδια ήθη και έθιμα αλλά ...
... δεν ήταν Έλληνες. :str8jack::str8jack::str8jack:

Ο Αλέξανδρος Α΄της Μακεδονίας απέδειξε πως έχει καταγωγή από το Άργος (δυναστεία των Τημενιδών) και οι Ελλανοδίκες αναγνώρισαν την ελληνική καταγωγή του και του έδωσαν άδεια να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ας δούμε τι λέει ο Ηρόδοτος.
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-Ἱστορίαι
[8.137.1] Τώρα, έβδομος πρόγονος αυτουνού του Αλεξάνδρου είναι ο Περδίκκας, που απόχτησε τη βασιλική εξουσία των Μακεδόνων, και νά πώς: Από τους απογόνους του Τημένου έφτασαν στη χώρα των Ιλλυριών, φυγάδες από το Άργος, τρία αδέρφια, ο Γαυάνης κι ο Αέροπος κι ο Περδίκκας· κι απ᾽ την Ιλλυρία, περνώντας πάνω απ᾽ τα βουνά, έφτασαν στην Άνω Μακεδονία, στην πόλη Λεβαία.
Ας δούμε τι είχε πει ο ίδιος ο ΑΛέξανδρος.
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-Ἱστορίαι
[2.14.4] Στην επιστολή του Δαρείου απάντησε ο Αλέξανδρος με δική του και έστειλε μαζί με τους απεσταλμένους του Δαρείου τον Θέρσιππο με την εντολή να την παραδώσει στον Δαρείο, αλλά να αποφύγει να συζητήσει ο ίδιος ο,τιδήποτε μαζί του. Η επιστολή του Αλεξάνδρου ανέφερε τα εξής: «Οι πρόγονοί σου εισέβαλαν στη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα και μας προξένησαν καταστροφές, χωρίς εμείς να τους έχουμε κάμει προηγουμένως κανένα κακό· εμένα οι Έλληνες με όρισαν για αρχηγό τους και εισέβαλα στην Ασία, επειδή ήθελα να τιμωρήσω τους Πέρσες, εφόσον εσείς πρώτοι αρχίσατε τις εχθροπραξίες.

Τώρα δεν θα βάλω όοοοολα τα αρχαία Μακεδονικά νομίσματα ούτε τις επιγραφές, αλλά θα πως για ένα ταπεινό εύρημα που χτυπάει το βλακώδες "επιχείρημα" των Μαϊμουδώνων πως η αρχαία ελληνική ήταν η διεθνείς γλώσσα της εποχής και μόνον οι ευγενείς Μακεδόνες την μιλούσαν.
Ο κατάδεσμος της Πέλλας.
Ένα ανορθόγραφο ξόρκι μίας ημιαγράμματης Κατίνας που θέλει πίσω τον εραστή της που παντρεύεται άλλη. Απόδειξη πως ακόμα και οι παρακμιακοί της Μακεδονίας, αρχαία ελληνικά μιλούσαν.
Leporello έγραψε:
24 Ιαν 2019, 18:07
Nέα τζουνιά! Ο Αβέρωφ με αυτά που δήλωνε το ... 1962 θα διαψεύσει ΕΜΕΝΑ που μιλάω την γλώσσα.
Leporello: γιατί ο Αβέρωφ δεν ήξερε τι έλεγε!

sman5
Δημοσιεύσεις: 194
Εγγραφή: 29 Ιαν 2020, 01:35

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από sman5 » 18 Μαρ 2020, 15:19

Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι του Μωρια ήταν εξισλαμισμένοι ελληνόφωνοι και αρβανιτόφωνοι

Άβαταρ μέλους
Juno
Δημοσιεύσεις: 8763
Εγγραφή: 01 Απρ 2018, 01:46
Phorum.gr user: Juno και-ένα-ακόμα-αρχαίο

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Juno » 18 Μαρ 2020, 15:20

Gouerino 4 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 15:06
Τζουναρα απανω τους
Μα έχουν πολλή πλάκα.
Αναγνωρίζουν κυριαρχικά δικαιώματα σε κατακτητές που ποτέ δεν κατάφεραν να αφομοιώσουν/εξολοθρεύσουν κλπ τους γηγενείς και δεν αναγνωρίζουν δικαιώματα στους γηγενείς που μόλις μπόρεσαν, τους έδιωξαν. Δηλαδή οι γηγενείς δεν έμειναν αρκετά χρόνια για να θεμελιώσουν δικαιώματα ενώ οι κατακτητές έμειναν όσο χρειαζόταν;
Πιο παλιά είχαν πέσει τόσο χαμηλά που είχαν κατηγορήσει τους αρχαίους Έλληνες για τον αφανισμό των ...Κυκλαδιτών και των Μινωιτών. :fp:
Και παρόλο που τους είπα, αν ήταν διαφορετικοί λαοί φέρτε τους απογόνους τους να διεκδικήσουν τα νησιά, συνέχισαν να λένε ασυναρτησίες.
Είδες τον πράκτορα-διαβάτη να πετά κάτι για την ελληνικότητα των Μακεδόνων, έτσι απλά χωρίς στοιχεία χωρίς τίποτα και να συνεχίζει τη συζήτηση χωρίς να ξαναναφερθεί σε αυτό. Κάπως έτσι περιμένουν να περάσουν τις ιδέες τους, σύμφωνα με το "πες πες κάτι θα μείνει" τιμώντας έτσι τον Γκαίμπελς.


adon99 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 15:07
Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:00
Έχουν γίνει πολλά εγκλήματα και από τους Έλληνες.
Το μεγαλυτερο ειναι που δεν εξολοθρευσαν οριστικα τους εαμοβουλγαρους προδοτες και κατεληξαν να γινουν κυβερνηση
Εδώ κλαίγονται για τα ξερονήσια αντί να κλαιγόμαστε εμείς που τους έκλεισαν εκεί μέσα και δεν τους άφησαν να κυκλοφορούν ελεύθεροι για να τους τακτοποιήσουν οι συγγενείς των θυμάτων τους. Αν υπάρχουν σήμερα, είναι χάρη στα ξερονήσια.
Leporello έγραψε:
24 Ιαν 2019, 18:07
Nέα τζουνιά! Ο Αβέρωφ με αυτά που δήλωνε το ... 1962 θα διαψεύσει ΕΜΕΝΑ που μιλάω την γλώσσα.
Leporello: γιατί ο Αβέρωφ δεν ήξερε τι έλεγε!

Άβαταρ μέλους
Juno
Δημοσιεύσεις: 8763
Εγγραφή: 01 Απρ 2018, 01:46
Phorum.gr user: Juno και-ένα-ακόμα-αρχαίο

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Juno » 18 Μαρ 2020, 15:27

sman5 έγραψε:
18 Μαρ 2020, 15:19
Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι του Μωρια ήταν εξισλαμισμένοι ελληνόφωνοι και αρβανιτόφωνοι
Και τι έπρεπε να κάνουμε για αυτό;
Και οι αριστεροί το 45-49 δεν ήταν καν εξισλαμισμένοι. Ο στρατός έπρεπε να κάθεται να τους κοιτάζει να ρίχνουν;
Leporello έγραψε:
24 Ιαν 2019, 18:07
Nέα τζουνιά! Ο Αβέρωφ με αυτά που δήλωνε το ... 1962 θα διαψεύσει ΕΜΕΝΑ που μιλάω την γλώσσα.
Leporello: γιατί ο Αβέρωφ δεν ήξερε τι έλεγε!

σύντροφος διαβάτης
Δημοσιεύσεις: 531
Εγγραφή: 13 Νοέμ 2018, 10:16
Τοποθεσία: πόλις-κράτος των Αθηνών

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από σύντροφος διαβάτης » 18 Μαρ 2020, 18:07

Juno έγραψε:
18 Μαρ 2020, 15:08
σύντροφος διαβάτης έγραψε:
18 Μαρ 2020, 12:14
μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Καταρχήν οι Μακεδόνες δεν ήταν Ελληνες οπότε βγαίνουν από την εξίσωση.

Ο Αλέξανδρος Α΄της Μακεδονίας απέδειξε πως έχει καταγωγή από το Άργος (δυναστεία των Τημενιδών) και οι Ελλανοδίκες αναγνώρισαν την ελληνική καταγωγή του και του έδωσαν άδεια να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

σε καλώ να ανατρέξεις σε παλιότερα νήματα, μην επαναλαμβανόμαστε. Το μόνο που θα πω, είναι ότι η ίδια σου η φράση δικαιώνει την μη ελληνικότητα. Στον Αλέξανδρο τον Α' επιτράπηκε η συμμετοχή επειδή ήταν από το Αργος. Που σημαίνει ότι δεν ήταν Μακεδόνας. Γιατί σαν Μακεδόνας δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
η Αόρατος Αρχή είναι όχι μόνο αόρατος αλλά και ανύπαρκτος.

Άβαταρ μέλους
Jimmy81
Δημοσιεύσεις: 1131
Εγγραφή: 04 Ιαν 2019, 05:42
Phorum.gr user: Jimmy81

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Jimmy81 » 19 Μαρ 2020, 03:09

σύντροφος διαβάτης έγραψε:μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Καταρχήν οι Μακεδόνες δεν ήταν Ελληνες οπότε βγαίνουν από την εξίσωση. Από κει και πέρα μιλώντας για την αρχαία εποχή, βλέπουμε μια εξαγρίωση των ηθών στον πελοποννησιακό πόλεμο (σφαγές Μηλίων, Πλαταιέων, εμφύλιος Κερκυραίων). Οταν όμως παραδόθηκαν οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες ούτε καν μπήκαν στην πόλη, εγκατέστησαν απλώς μια κυβέρνηση ανδρείκελων. Μετά λίγους μήνες οι Αθηναίοι έδιωξαν τους τριάκοντα και σε λίγο ξανάρχισαν οι διάφοροι πόλεμοι σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Οι ίδιοι οι Αθηναίοι την εποχή της παντοδυναμίας τους ποτέ δεν σκέφτηκαν να καταλάβουν τα εχθρικά Μέγαρα που ήταν δίπλα τους. Γενικά στην κλασική περίοδο των πόλεων-κρατών δεν υπήρχε το έθιμο να καταλαμβάνεις την πόλη του αντιπάλου και να σφάζεις τον πληθυσμό.
Δεν βγαίνουν καθόλου οι Μακεδόνες από την εξίσωση διότι ακόμα κι αν δεχόμασταν την ακραία θέση ότι δεν ήταν Ελληνες (αρχικά), οι περισσότερες από τις σφαγές που διέπραξαν έγιναν στα χρόνια που έχουν "εξελληνιστεί" και θεωρούνται κομμάτι του ελληνικού κόσμου. Επίσης δεν βλέπω το λόγο που πρέπει να σταθώ σε περιπτώσεις που δεν έγιναν σφαγές ή επιθέσεις όπως αναφέρεις. Εγώ αναφέρθηκα σε μια επιλεγμένη λίστα σφαγών που διέπραξαν ιστορικοί μας πρόγονοι από την αρχαιότητα μέχρι τη νεότερη περίοδο για να στηρίξω ορισμένο συμπέρασμα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
πάλαι γὰρ τῆς νῦν καλουμένης Ἑλλάδος βάρβαροι τὰ πολλὰ ᾤκησαν»(Παυσανίας, Αττικά, 41, 8)

Άβαταρ μέλους
Jimmy81
Δημοσιεύσεις: 1131
Εγγραφή: 04 Ιαν 2019, 05:42
Phorum.gr user: Jimmy81

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Jimmy81 » 19 Μαρ 2020, 04:34

Juno έγραψε:Στο web λέει πως αφομοιώθηκαν.
Ο Θουκυδίδης λέει ότι οι περισσότεροι Εορδοί εξολοθρεύτηκαν (Β.99). Γενικά οι Μακεδόνες κατά την εξάπλωσή τους στη Μακεδονία έδιωξαν και κατέκτησαν ξένες φυλές, θρακικές και ιλλυρικές κυρίως. Όλα αυτά αναφέρονται στον Θουκυδίδη. Και προφανώς δεν κατακτάς χωρίς σφαγές.
http://www.greek-language.gr/digitalRes ... 73&page=81

Την σημερινή παραλιακή Μακεδονία την κατέκτησαν κι έγιναν βασιλείς οι Τημενίδαι, πρόγονοι του Αλεξάνδρου, πατέρα του Περδίκκα, που η αρχαία τους καταγωγή ήταν από το Άργος. Πολέμησαν και διώξαν από την Πιερία τους Πιερίους, που πήγαν και κατοίκησαν πέρα από τον Στρυμόνα, την Φάγρητα και άλλα μέρη στους πρόποδες του Παγγαίου. Και σήμερα ακόμα, η παραλιακή περιοχή στους πρόποδες του Παγγαίου ονομάζεται Πιερική κοιλάδα. Έδιωξαν από την Βοττία και τους Βοττιαίους που σήμερα συνορεύουν με τους Χαλκιδείς. [2.99.4] Κατέκτησαν ύστερα την Πέλλα, έως την θάλασσα. Κατέκτησαν και την ονομαζομένη Μυγδονία (που είναι πέρα από τον Αξιό και φτάνει στον Στρυμόνα) αφού έδιωξαν τους Ήδωνες. [2.99.5] Έδιωξαν τους Άλμωπες από την Αλμωπία και τους Εορδούς από την Εορδία. Από αυτούς οι περισσότεροι σκοτώθηκαν και οι λίγοι που απόμειναν εγκαταστάθηκαν γύρω από την Φύσκα. [2.99.6] Οι Μακεδόνες αυτοί νίκησαν και άλλες φυλές και τους πήραν μέρη που εξουσιάζουν έως σήμερα, όπως τον Ανθεμούντα, την Γρηστωνία, την Βισαλτία και μεγάλο μέρος της καθαυτό Μακεδονίας.
Juno έγραψε:Επίσης μάλλον αφομοιώθηκαν. Η θεά Εκάτη προέρχεται από τους Κάρες. Αυτό δείχνει συνύπαρξη και συμβίωση, όχι γενοκτονία. Ζηλέψαμε τους σκοτώσαμε και τους πήραμε τη θεά;
Ναι, έγιναν και αφομοιώσεις αλλά αρχικά διώξαμε (σ.σ. οι Ιωνες) Κάρες και Λέλεγες από προγονικές εστίες τους (Μυκάλη, Έφεσο, Σάμο, Χίο κλπ):

(Στραβων, ΙΔ, 1,3)
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%93%C ... E%99%CE%94
Ταύτης δέ φησι Φερεκύδης Μίλητον μὲν καὶ Μυοῦντα καὶ τὰ περὶ Μυκάλην καὶ Ἔφεσον Κᾶρας ἔχειν πρότερον͵ τὴν δ᾽ ἑξῆς παραλίαν μέχρι Φωκαίας καὶ Χίον καὶ Σάμον͵ ἧς Ἀγκαῖος ἦρχε͵ Λέλεγας· ἐκβληθῆναι δ᾽ ἀμφοτέρους ὑπὸ τῶν Ἰώνων καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέρη τῆς Καρίας ἐκπεσεῖν.

Γενικά οι πρόγονοί μας έδιωξαν σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες και άλλα φύλα από την ίδια την Ελλάδα αλλά δεν χρειάζεται να το σκαλίσουμε τόσο πολύ. Το σίγουρο είναι ότι το διώξιμο δεν γίνεται με βαμβάκι.
Juno έγραψε:Οκ, άρα συμφωνείς με όσα έγιναν στην Τριπολιτσά, σωστά;
Ρωτάω γιατί η γενική αντίληψη κάποιων εδώ μέσα είναι πως κακώς τους διώξαμε, αλλά αυτοί καλώς ήρθαν και μας έδιωξαν από τα γη μας και αυτό είναι βλακεία.
Καλά κάναμε και τους διώξαμε. Εκεί που διαφωνώ και αηδιάζω είναι με τη μαζική σφαγή άμαχου πληθυσμού και ειδικά παιδιών και βρεφών. Αυτά δεν φταίνε σε κάτι ούτε σε πείραξαν.
Juno έγραψε:Και τα παιδιά που προέκυψαν ήταν Τουρκάκια και όταν καταφέραμε να τους νικήσουμε τους διώξαμε πίσω.
Το δικαίωμα που λες τους το έδωσε ένας προδότης αυτοκράτορας, όχι ο λαός. Ο λαός όταν μπόρεσε τους έδιωξε με οποιονδήποτε τρόπο.
Δηλαδή επειδή ο Καντακουζηνός τους κάλεσε δεν έπρεπε να τους διώξουμε από τη γη μας; Τι παράνοια είναι αυτή!
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στην ερμηνεία τους διότι κι άλλοι βυζαντινοί ηγεμόνες ή διεκδικητές θρόνου χρησιμοποιούσαν Τούρκους στο στρατό τους και στις επιχειρήσεις τους. Ο λαός άλλοτε στήριζε αυτοκράτορες και άλλοτε μπορούσε να ξεσηκωθεί ανεξαρτήτως των συνεργασιών με ξένα στρατεύματα. Συμφωνώ να τους διώξουμε εφόσον ήταν κατακτητές μας (όποια ευθύνη κι αν έχουν οι ολιγωρίες των ιστορικών μας πρόγόνων Βυζαντινών). Αλλά όχι και να σφάζουμε γυναικόπαιδα μαζικά.
Juno έγραψε:Δεν τους βρήκαμε εδώ, αυτοί μας βρήκαν.

Ξαναλέω, όλα κρίνονται από το εάν αφομοιωθούν οι γηγενείς ή όχι. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σχεδόν πάντα αφομοιώνονται. Εδώ όμως ή τους αφομοιώσαμε εμείς (Ρωμαίοι) ή συνεχίσαμε να υπάρχουμε όπως στην Τουρκοκρατία και μόλις μας δόθηκε η ευκαιρία τους διώξαμε, αν και όχι από παντού.
Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τη μαζική θανάτωση παιδιών.
πάλαι γὰρ τῆς νῦν καλουμένης Ἑλλάδος βάρβαροι τὰ πολλὰ ᾤκησαν»(Παυσανίας, Αττικά, 41, 8)

Απάντηση


  • Παραπλήσια Θέματα
    Απαντήσεις
    Προβολές
    Τελευταία δημοσίευση

Επιστροφή στο “Εσωτερική Πολιτική”

Phorum.com.gr : Αποποίηση Ευθυνών