Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Η πολιτική στην Ελλάδα. Νέα, προτάσεις, κριτικές και σχόλια.
Άβαταρ μέλους
southern
Δημοσιεύσεις: 4863
Εγγραφή: 19 Απρ 2018, 15:23
Phorum.gr user: southern

Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από southern » 17 Μαρ 2020, 14:50

"Η σκοτεινή όψη του ’21
Διονύσης Γουσέτης, Αυγή, 01/04/2006
Το 1828, ο κυ­βερ­νή­της Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­μα για τον πλη­θυ­σμό των Τούρ­κων της Πελο­πον­νή­σου πριν το 1821 και μετά τη δη­μιουρ­γία του νε­ο­ελ­λη­νι­κού κρά­τους, έδω­σε δύο νού­με­ρα: 42.750 και 0 (μη­δέν). Η εθνο­κά­θαρ­ση ήταν πλή­ρης. Ιδού με­ρι­κά πε­ρι­στα­τι­κά της:

- Καλά­βρυ­τα, 21 Μαρ­τί­ου. Αρχή της εξέ­γερ­σης στο Μοριά. Πρω­το­στα­τούν οι Φιλι­κοί Σωτή­ρης Χαρα­λά­μπης, Αση­μά­κης Φωτή­λας, κ.λπ. Οι τρια­κό­σιοι πε­ρί­που Τούρ­κοι κά­τοι­κοι της κω­μό­πο­λης, μετά από μι­κρή αντί­στα­ση πα­ρα­δί­δο­νται με συν­θή­κη, η οποία αμέ­σως κα­τα­πα­τά­ται από τους νι­κη­τές: οι άντρες σφα­γιά­ζο­νται και τα γυ­ναι­κό­παι­δα γί­νο­νται δού­λοι στα σπί­τια των ισχυ­ρό­τε­ρων Ρωμιών της πε­ριο­χής.

- Πάτρα, 23 Μαρ­τί­ου. Επι­κε­φα­λής των εξε­γερ­μέ­νων τί­θε­νται οι Φιλι­κοί Παλαιών Πατρών Γερ­μα­νός, Ανδρέ­ας Ζαΐ­μης κ.ά. Οι μου­σουλ­μά­νοι κλεί­νο­νται στο κά­στρο. Ο­ Γάλ­λος πρό­ξε­νος Χ. Που­κε­βίλ γρά­φει στο ημε­ρο­λό­γιο του: "Δεν πί­στευα πως θα ξα­να­δώ το φως ύστε­ρα από αυτή την τρο­με­ρή νύ­χτα... Κραυ­γές ασυ­νάρ­τη­τες, μια πόλη εί­κο­σι χι­λιά­δων κα­τοί­κων χά­νε­ται... Οι δρό­μοι γε­μά­τοι πτώ­μα­τα. Οι Έλλη­νες φθά­νουν από τα χω­ριά κραυ­γά­ζο­ντας ’θά­να­τος στους Τούρ­κου­ς’. Μπρο­στά πη­γαί­νουν άν­θρω­ποι που έχουν μπηγ­μέ­να επά­νω σε κο­ντά­ρια τουρ­κι­κά κε­φά­λια... Οι πα­πά­δες βα­πτί­ζουν πολ­λά τουρ­κό­που­λα...".

- Καλα­μά­τα, 23 Μαρ­τί­ου. Επι­κε­φα­λής των εξε­γερ­μέ­νων οι Φιλι­κοί Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης, Ανα­γνώ­στης Παπα­γε­ωρ­γί­ου (Ανα­γνω­στα­ράς), Πετρό­μπε­ης Μαυ­ρο­μι­χά­λης και Νική­τας Τουρ­κο­λέ­κας, ο με­τέ­πει­τα "Νικη­τα­ράς ο τουρ­κο­φά­γος". Οι Τούρ­κοι κά­τοι­κοι πα­ρα­δί­δο­νται, αφού ει­σέ­πρα­ξαν όρ­κους προ­στα­σί­ας της ζωής και της τι­μής τους. Όμως, τους πε­ρισ­σό­τε­ρους, με εξαί­ρε­ση τα όμορ­φα κο­ρί­τσια, τους "έφα­γε το σκο­τά­δι", κατά την έκ­φρα­ση του Φιλι­κού Αμβρό­σιου Φραν­τζή.

- Λιβα­δειά, 30 Μαρ­τί­ου. Επι­κε­φα­λής ο αρ­μα­τω­λός Φιλι­κός Αθα­νά­σιος Διά­κος. Τούρ­κοι και Αλβα­νοί μου­σουλ­μά­νοι κα­τα­φεύ­γουν στο κά­στρο και αμύ­νο­νται μέ­χρι τις 25 Απρι­λί­ου. Παρα­δί­δο­νται και σφά­ζο­νται όλοι χω­ρίς διά­κρι­ση.

- Μεσο­λόγ­γι, 1η Ιου­νί­ου. Πτώση του Μεσο­λογ­γί­ου. Οι μου­σουλ­μά­νοι κά­τοι­κοί του σφά­ζο­νται ή μοι­ρά­ζο­νται δού­λοι.

- Βρα­χώ­ρι (Αγρί­νιο), 9 Ιου­νί­ου. Μακε­λεύ­ο­νται 500 μου­σουλ­μα­νι­κές οι­κο­γέ­νειες, που εί­χαν πα­ρα­δώ­σει μετά από συν­θή­κη τα όπλα, κα­θώς και το σύ­νο­λο του εβραϊ­κού πλη­θυ­σμού της πό­λης (200 κά­τοι­κοι).

- Νεό­κα­στρο ή Ναυα­ρί­νο (Πύλος), 7 Αυγού­στου. Οι πο­λιορ­κη­μέ­νοι μου­σουλ­μά­νοι πα­ρα­δί­δο­νται με όρους σε­βα­σμού της ζωής και της τι­μής τους. Η συμ­φω­νία προ­βλέ­πει την πα­ρά­δο­ση της πε­ριου­σί­ας τους και με­τα­φο­ρά τους με κα­ρά­βια στην Αίγυ­πτο. Οι σφα­γές που δια­πράτ­τουν στη συ­νέ­χεια οι νι­κη­τές, με επι­κε­φα­λής τον επί­σκο­πο Μεθώ­νης Γρη­γό­ριο, υπερ­βαί­νει όσα μπο­ρεί να χω­ρέ­σει ο αν­θρώ­πι­νος νους.

Παρα­λεί­πω τη σφα­γή στην Τρι­πο­λι­τσά των 40.000 μου­σουλ­μά­νων και Εβραί­ων και το πλιά­τσι­κο από τους Κολο­κο­τρώ­νη, Πετρό­μπεη, Ανα­γνω­στα­ρά, Μπου­μπου­λί­να κ.λπ. Είναι η βαρ­βα­ρό­τε­ρη, αλλά και η γνω­στό­τε­ρη. Για πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες και βι­βλιο­γρα­φία πα­ρα­πέ­μπω τον ανα­γνώ­στη στο βι­βλίο του Δημή­τρη Λιθο­ξό­ου "Σύμ­μι­κτος λαός" (εκ­δό­σεις Μπα­τά­βια), απ’ όπου άντλη­σα τα πα­ρα­πά­νω.

Κάποιοι δι­καιο­λο­γούν τα εγκλή­μα­τα: "Μα έτσι ήταν τότε οι συ­νή­θειες. Άγριες". Όχι, δεν ήταν συ­νή­θεια να πα­ρα­βαί­νεις το λόγο σου (τη "μπέ­σα" στα αλ­βα­νι­κά) και να σφά­ζεις αν­θρώ­πους στους οποί­ους εγ­γυ­ή­θη­κες τη ζωή και την ακε­ραιό­τη­τά τους. Οι Οθω­μα­νοί τη­ρού­σαν τη "μπέ­σα" κατά γράμ­μα, ήδη από τον 15ο αιώ­να. Εξ άλ­λου, αν πι­στεύ­α­με ότι η συ­νή­θεια ήταν αυτή, τι νό­η­μα θα δί­να­με στις προ­σπά­θειες και την πί­στη των Τούρ­κων σε συμ­φω­νί­ες που προ­φα­νώς θα πα­ρα­βιά­ζο­νταν;

Επί­σης, κατά τον Τάσο Βουρ­νά: "Στην Τρι­πο­λι­τσά οι Έλλη­νες αντα­πό­δω­σαν, κατά τον σκλη­ρό­τε­ρο τρό­πο, αιώ­νων μαρ­τύ­ρια και κα­τα­πιέ­σεις. Όμως, οι μεν Οθω­μα­νοί συ­νει­δη­τά προ­τι­μή­θη­καν ένα­ντι της ’πα­πι­κής τιά­ρα­ς’, τα δε ’μαρ­τύ­ρια και κα­τα­πιέ­σει­ς’ εί­ναι συ­ζη­τή­σι­μα. Πολ­λοί εί­ναι οι σχε­τι­κοί μύ­θοι, όπως π.χ. το ’κρυ­φό σχο­λειό’. Και σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, η εθνο­κά­θαρ­ση ως συλ­λο­γι­κή εκ­δί­κη­ση δεν δι­καιο­λο­γεί­ται.

Με τα πα­ρα­πά­νω, δεν επι­διώ­κω να μειώ­σω την ευ­ρω­παϊ­κή (σε μιαν Ευρώ­πη της Ιεράς Συμ­μα­χί­ας), ούτε την εθνι­κή (εθνο­ποι­η­τι­κή κατά τον Γιάν­νη Μηλιό), ως αντί­θε­τη με την αε­θνι­κή φε­ου­δαρ­χία, ση­μα­σία της ελ­λη­νι­κής επα­νά­στα­σης. Θέλω μόνο να το­νί­σω τρία συ­μπε­ρά­σμα­τα από τα πα­ρα­πά­νω. Πρώ­τον, ότι ο καλά καλ­λιερ­γη­μέ­νος μύ­θος του απο­γό­νου λα­μπρών προ­γό­νων που επα­να­στά­τη­σε κατά του προ­αιώ­νιου βάρ­βα­ρου εχθρού -σφα­γέα, δη­μιουρ­γή­θη­κε εκ των υστέ­ρων για να λει­τουρ­γεί ως ενο­ποι­η­τι­κό του έθνους στοι­χείο. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οι εξε­γερ­μέ­νοι Έλλη­νες δεν υστε­ρού­σαν σε βαρ­βα­ρό­τη­τα από τους "βάρ­βα­ρους". Δεύ­τε­ρον, ότι ο σχη­μα­τι­σμός του έθνους έγι­νε ανα­γκα­στι­κά σε αντί­θε­ση με άλλο έθνος, το τουρ­κι­κό: χω­ρίς αυτή την αντί­θε­ση, η έν­νοια "ελ­λη­νι­κό έθνος", ως ενο­ποι­η­τι­κό στοι­χείο των ποι­κί­λων κα­τοί­κων της πε­ριο­χής, θα ήταν ανέ­φι­κτη. Τρί­τον, ακό­μα και την επο­χή της δη­μιουρ­γί­ας του, η προ­ο­δευ­τι­κή συ­νι­στώ­σα του έθνους ("ελευ­θε­ρία ή θά­να­τος") συ­νυ­πάρ­χει με το αντί­θε­τό της: το θε­σμο­θε­τη­μέ­νο φο­νι­κό μί­σος και τη βαρ­βα­ρό­τη­τα ενα­ντί­ον των "Άλλων": το προ­οί­μιο του εθνι­κού ρα­τσι­σμού.
http://www.ananeotiki.gr/el/articles.as ... 086&page=8"
Ο Διονύσης Γουσέτης ήταν ο τομεαρχης ανθρωπινων δικαιωματων της Δρασης και υποψηφιος Βουλευτης της το 2012. Η Δραση πλεον εχει προσχωρήσει στη ΝΔ. Ο Γουσέτης ήταν ο ο προεδρος της οργανωτικης επιτροπης στομ συνεδριο της δρασης τον Ιανουναριο το 2019 οπου μιλησε ο Μητσοτακης. https://www.parapolitika.gr/politiki/ar ... is-drasis/
Δελτίο τύπου της Δράσης υπερ της στεγης ψευτομακεδονικου πολιτισμου το 2012, αναδημοσιευμενο στην επισημη σελίδα του Ουρανιου Τοξου http://www.florina.org/news/2012/october06_g.asp

Άβαταρ μέλους
Kauldron
Δημοσιεύσεις: 13316
Εγγραφή: 02 Απρ 2018, 18:53

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Kauldron » 17 Μαρ 2020, 14:58

Εσύ να τα βλέπεις, που επαινούσες τη Δράση.
under έγραψε:
09 Ιούλ 2018, 13:15
Σημειωσε επισης οτι ακομα και οι κλειστοι χωροι στα ακριτικα νησια ειναι εθνικα επικινδυνοι για ευνοητους λογους.


Άβαταρ μέλους
southern
Δημοσιεύσεις: 4863
Εγγραφή: 19 Απρ 2018, 15:23
Phorum.gr user: southern

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από southern » 17 Μαρ 2020, 15:01

Kauldron έγραψε:
17 Μαρ 2020, 14:58
Εσύ να τα βλέπεις, που επαινούσες τη Δράση.
εγώ ουδέποτε επαίνεσα τη Δράση και τη Φιλελεύθερη Συμμαχία
Δελτίο τύπου της Δράσης υπερ της στεγης ψευτομακεδονικου πολιτισμου το 2012, αναδημοσιευμενο στην επισημη σελίδα του Ουρανιου Τοξου http://www.florina.org/news/2012/october06_g.asp

Άβαταρ μέλους
Philip Mortimer
Δημοσιεύσεις: 2998
Εγγραφή: 07 Δεκ 2018, 16:22

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Philip Mortimer » 17 Μαρ 2020, 15:03

southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:01
Kauldron έγραψε:
17 Μαρ 2020, 14:58
Εσύ να τα βλέπεις, που επαινούσες τη Δράση.
εγώ ουδέποτε επαίνεσα τη Δράση και τη Φιλελεύθερη Συμμαχία
Η δράση ήταν ένα κεντρώο μη λαϊκιστικό φιλελεύθερο κόμμα.

Άβαταρ μέλους
Ζενίθεδρος
Δημοσιεύσεις: 4763
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2018, 18:56
Phorum.gr user: Ζενίθεδρος
Επικοινωνία:

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Ζενίθεδρος » 17 Μαρ 2020, 15:04

Αυτή η μαλάκια, πως προτιμηθηκαν τάχατες οι Τούρκοι έναντι των Φραγκολατίνων, ενώ οι Οθωμανοί κατέλαβαν αργότερα ακόμα και το Μπριντιζι, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να μυρηκαζεται.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
☦𓀢
νεολογισμοί

Άβαταρ μέλους
southern
Δημοσιεύσεις: 4863
Εγγραφή: 19 Απρ 2018, 15:23
Phorum.gr user: southern

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από southern » 17 Μαρ 2020, 15:05

Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:03
southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:01
Kauldron έγραψε:
17 Μαρ 2020, 14:58
Εσύ να τα βλέπεις, που επαινούσες τη Δράση.
εγώ ουδέποτε επαίνεσα τη Δράση και τη Φιλελεύθερη Συμμαχία
Η δράση ήταν ένα κεντρώο μη λαϊκιστικό φιλελεύθερο κόμμα.
η Δραση ήταν ενα ανθελληνικό κόμμα οπως βλέπουμε και από αυτο το νήμα.
Δελτίο τύπου της Δράσης υπερ της στεγης ψευτομακεδονικου πολιτισμου το 2012, αναδημοσιευμενο στην επισημη σελίδα του Ουρανιου Τοξου http://www.florina.org/news/2012/october06_g.asp

Άβαταρ μέλους
Philip Mortimer
Δημοσιεύσεις: 2998
Εγγραφή: 07 Δεκ 2018, 16:22

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Philip Mortimer » 17 Μαρ 2020, 15:06

southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:05
Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:03
southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:01

εγώ ουδέποτε επαίνεσα τη Δράση και τη Φιλελεύθερη Συμμαχία
Η δράση ήταν ένα κεντρώο μη λαϊκιστικό φιλελεύθερο κόμμα.
η Δραση ήταν ενα ανθελληνικό κόμμα οπως βλέπουμε και από αυτο το νήμα.
Δεν ήταν καθόλου ανθελληνικό κόμμα
Εκτός κι αν θεωρείται ανθελληνας οποιος δεν αποκρύπτει γεγονότα και δνε παρουσιάζει τους Έλληνες ως αγίους.

Άβαταρ μέλους
southern
Δημοσιεύσεις: 4863
Εγγραφή: 19 Απρ 2018, 15:23
Phorum.gr user: southern

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από southern » 17 Μαρ 2020, 15:09

Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:06
southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:05
Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:03


Η δράση ήταν ένα κεντρώο μη λαϊκιστικό φιλελεύθερο κόμμα.
η Δραση ήταν ενα ανθελληνικό κόμμα οπως βλέπουμε και από αυτο το νήμα.
Δεν ήταν καθόλου ανθελληνικό κόμμα
Εκτός κι αν θεωρείται ανθελληνας οποιος δεν αποκρύπτει γεγονότα και δνε παρουσιάζει τους Έλληνες ως αγίους.
η Δραση και η φιλελευθερη συμμαχια εχουν μεταξυ αλλων στηριξει εμπρακτως και τη ψευτομακεδονικη μειονοτητα.
οι θεσεις του Γουσετη για την επανασταση του 21 ειναι απαραδεκτες και αντεθνικες. Προκαλουν εμετο σε οποιον τις διαβαζει
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος southern την 17 Μαρ 2020, 15:10, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Δελτίο τύπου της Δράσης υπερ της στεγης ψευτομακεδονικου πολιτισμου το 2012, αναδημοσιευμενο στην επισημη σελίδα του Ουρανιου Τοξου http://www.florina.org/news/2012/october06_g.asp

Άβαταρ μέλους
Philip Mortimer
Δημοσιεύσεις: 2998
Εγγραφή: 07 Δεκ 2018, 16:22

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Philip Mortimer » 17 Μαρ 2020, 15:10

southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:09
Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:06
southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:05

η Δραση ήταν ενα ανθελληνικό κόμμα οπως βλέπουμε και από αυτο το νήμα.
Δεν ήταν καθόλου ανθελληνικό κόμμα
Εκτός κι αν θεωρείται ανθελληνας οποιος δεν αποκρύπτει γεγονότα και δνε παρουσιάζει τους Έλληνες ως αγίους.
η Δραση και η φιλελευθερη συμμαχια εχουν μεταξυ αλλων στηριξει εμπρακτως και τη ψευτομακεδονικη μειονοτητα.
Μα είναι γεγονός ότι υπάρχουν άτομα γηγενή που δηλώνουν Μακεδόνες.

Άβαταρ μέλους
southern
Δημοσιεύσεις: 4863
Εγγραφή: 19 Απρ 2018, 15:23
Phorum.gr user: southern

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από southern » 17 Μαρ 2020, 15:11

Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:10
southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:09
Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:06


Δεν ήταν καθόλου ανθελληνικό κόμμα
Εκτός κι αν θεωρείται ανθελληνας οποιος δεν αποκρύπτει γεγονότα και δνε παρουσιάζει τους Έλληνες ως αγίους.
η Δραση και η φιλελευθερη συμμαχια εχουν μεταξυ αλλων στηριξει εμπρακτως και τη ψευτομακεδονικη μειονοτητα.
Μα είναι γεγονός ότι υπάρχουν άτομα γηγενή που δηλώνουν Μακεδόνες.
δεν υπαρχει μακεδονικη μειονοτητα. στη χωρα μας αναγνωριζεται μονο η θρησκευτικη μουσουλμανικη μειονοτητα.
Δελτίο τύπου της Δράσης υπερ της στεγης ψευτομακεδονικου πολιτισμου το 2012, αναδημοσιευμενο στην επισημη σελίδα του Ουρανιου Τοξου http://www.florina.org/news/2012/october06_g.asp

Gouerino 4
Δημοσιεύσεις: 923
Εγγραφή: 25 Οκτ 2019, 19:33

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Gouerino 4 » 17 Μαρ 2020, 15:12

Το 1828, ο κυ­βερ­νή­της Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­μα για τον πλη­θυ­σμό των Τούρ­κων της Πελο­πον­νή­σου πριν το 1821 και μετά τη δη­μιουρ­γία του νε­ο­ελ­λη­νι­κού κρά­τους, έδω­σε δύο νού­με­ρα: 42.750 και 0 (μη­δέν). Η εθνο­κά­θαρ­ση ήταν πλή­ρης. Ιδού με­ρι­κά πε­ρι­στα­τι­κά της:
Καυλα

Άβαταρ μέλους
Philip Mortimer
Δημοσιεύσεις: 2998
Εγγραφή: 07 Δεκ 2018, 16:22

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Philip Mortimer » 17 Μαρ 2020, 15:14

southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:11
Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:10
southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:09

η Δραση και η φιλελευθερη συμμαχια εχουν μεταξυ αλλων στηριξει εμπρακτως και τη ψευτομακεδονικη μειονοτητα.
Μα είναι γεγονός ότι υπάρχουν άτομα γηγενή που δηλώνουν Μακεδόνες.
δεν υπαρχει μακεδονικη μειονοτητα. στη χωρα μας αναγνωριζεται μονο η θρησκευτικη μουσουλμανικη μειονοτητα.
Γι αυτό ζητείται αναγνώριση της, επειδή υπάρχουν γηγενείς που έχουν τέτοια καταγωγη και αίσθημα. Δε θα έβλαπτε άλλωστε τη χώρα.

Άβαταρ μέλους
southern
Δημοσιεύσεις: 4863
Εγγραφή: 19 Απρ 2018, 15:23
Phorum.gr user: southern

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από southern » 17 Μαρ 2020, 19:03

Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:14
southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:11
Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:10


Μα είναι γεγονός ότι υπάρχουν άτομα γηγενή που δηλώνουν Μακεδόνες.
δεν υπαρχει μακεδονικη μειονοτητα. στη χωρα μας αναγνωριζεται μονο η θρησκευτικη μουσουλμανικη μειονοτητα.
Γι αυτό ζητείται αναγνώριση της, επειδή υπάρχουν γηγενείς που έχουν τέτοια καταγωγη και αίσθημα. Δε θα έβλαπτε άλλωστε τη χώρα.
αυτο ειναι εθνοπροδοτικη θεση. μετα από τετοιες αποψεις μην απορεις που πατωσαν τα φρουτα που κατεβηκαν με τη ΝΔ και προερχονταν απο τη Δραση
Δελτίο τύπου της Δράσης υπερ της στεγης ψευτομακεδονικου πολιτισμου το 2012, αναδημοσιευμενο στην επισημη σελίδα του Ουρανιου Τοξου http://www.florina.org/news/2012/october06_g.asp

Άβαταρ μέλους
Philip Mortimer
Δημοσιεύσεις: 2998
Εγγραφή: 07 Δεκ 2018, 16:22

Re: Ο Διονύσης Γουσέτης (τομεάρχης Δρασης) για την σφαγη των Τουρκων στη Τριπολιτσα και όχι μόνο

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Philip Mortimer » 17 Μαρ 2020, 20:41

southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 19:03
Philip Mortimer έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:14
southern έγραψε:
17 Μαρ 2020, 15:11

δεν υπαρχει μακεδονικη μειονοτητα. στη χωρα μας αναγνωριζεται μονο η θρησκευτικη μουσουλμανικη μειονοτητα.
Γι αυτό ζητείται αναγνώριση της, επειδή υπάρχουν γηγενείς που έχουν τέτοια καταγωγη και αίσθημα. Δε θα έβλαπτε άλλωστε τη χώρα.
αυτο ειναι εθνοπροδοτικη θεση. μετα από τετοιες αποψεις μην απορεις που πατωσαν τα φρουτα που κατεβηκαν με τη ΝΔ και προερχονταν απο τη Δραση
Δεν είναι καθόλου εθνοπροδοτικη θέση, οι άνθρωποι είναι ευρωπαϊστες
Έχουν στελεχώσει τη ΝΔ και την έχουν εκσυγχρονίσει.

Απάντηση


  • Παραπλήσια Θέματα
    Απαντήσεις
    Προβολές
    Τελευταία δημοσίευση

Επιστροφή στο “Εσωτερική Πολιτική”

Phorum.com.gr : Αποποίηση Ευθυνών